Απο παλαιότερη πρόταση μου στο labs.opevgov.gr:

Ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα στη φορολογία εισοδήματος είναι η απόκρυψη των εισοδημάτων και η φοροδιαφυγή. Εάν το Υπουργείο Οικονομίας είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων η φοροδιαφυγή θα ήταν αδύνατη. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι δυνατό λόγω τραπεζικού απορρήτου. Προτείνεται λοιπόν ένα σχήμα με το οποίο θα προκύπτει ομαδοποιημένο το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που κατατέθηκε σε όλους τους λογαριασμούς κάθε φυσικού προσώπου χωρίς όμως οι ενδιάμεσοι ή η εφορία να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες (πχ σε ποιά τράπεζα είναι ο λογαριασμός για την εφορία ή το υποκείμενο για τους ενδιάμεσους).

Κάθε λογαριασμός τραπέζης έχει κάποιους δικαιούχους οι οποίοι παράλληλα με τα στοιχεία τους δηλώνουν και τον ΑΦΜ τους.
Το σύστημα taxis δημιουργεί ένα certification authority (CA) το οποίο εκδίδει certificates για τα public keys όλων των τραπεζών καθώς και του συστήματος Τειρεσίας. Παράλληλα, διαθέτει και το ίδιο ένα public key. Το σύστημα Τειρεσίας θα παίξει κομβικό ρόλο στο σχήμα αυτό (αντί για τον Τειρεσία μπορεί να επιλεχθεί κάποιος άλλος ενδιάμεσος κοινής εμπιστοσύνης).
Επίσης εκδίδει μία τυχαία, πολύ μεγάλη συμβολοσειρά (ας την ονομάσουμε RandKey) την οποία γνωρίζουν όλες οι τράπεζες (είναι ίδια για όλες) αλλά όχι ο Τειρεσίας (τους αποστέλεται με ασφαλή, κρυπτογραφημένο τρόπο) η οποία ανανεώνεται κάθε μήνα.

Στο τέλος κάθε μήνα κάθε τράπεζα αποθηκεύει το συνολικό καθαρό εισόδημα που αντιστοιχεί σε κάθε ΑΦΜ το οποίο είναι κύριος δικαιούχος σε ένα λογαριασμό (για όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί ο ΑΦΜ στην τράπεζα) αφαιρώντας το εισόδημα των τόκων (δηλαδή εκτελεί την πράξη: Υπόλοιπο αρχής μήνα – Υπόλοιπο τέλους μήνα – Εισόδημα τόκων). Το καθαρό εισόδημα είναι δυνατόν να είναι αρνητικό, εφόσον το ποσό των αναλήψεων υπερβαίνει το ποσό των καταθέσεων. Η παρακάτω διαδικασία ακολουθείται για κάθε ΑΦΜ:

Τράπεζα

AFM = ΑΦΜ concat RandKey.
Enc.AFM = Encrypt(AFM με TAXIS public key).
Enc.Deposit = Encrypt(Deposit με Teiresias public key).
Document = Enc.AFM concat Enc.Deposit
Sign(Document με bank private key)
Αποστολή του υπογεγραμμένου document στον Τειρεσία μαζί με το certificate της τράπεζας με ασφαλή τρόπο. (πχ μέσω Web Service over SSL).

Η προσθήκη του RandKey στο AFM χρησιμοποιείται ώστε ο Τειρεσίας να μην μπορεί να γνωρίζει τίποτα περί των φορολογούμενων. Προφανώς το AFM μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο απο το taxis και όχι απο τον Τιρεσία.

Τειρεσίας

Verify Signature of Document με βάση το bank public key.
Decrypt Deposit.
Για κάθε Enc.AFM προκύπτει το Total.Deposit ώς το άθροισμα όλων των Deposit.
Enc.Total.Deposit = Encrypt(Total.Deposit με taxis public key).
Document = Enc.AFM concat Enc.Total.Deposit
Sign(Document με Τειρεσίας private key)
Αποστολή του υπογεγραμένου Document στο τaxis μαζί με το certificate του Τειρεσία με ασφαλή τρόπο. (πχ μέσω Web Service over SSL). Ο Τειρεσίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποθηκεύει καμία απο τις πληροφορίες αυτές αλλά να λειτουργεί μόνο ώς ενδιάμεσος.

Taxis

Verify Signature of Document με βάση το teiresias public key.
Decrypt Total.Deposit και AFM.

Πλέον το taxis γνωρίζει το καθαρό εισόδημα του ΑΦΜ χωρίς όμως να γνωρίζει τις καταθέσεις του, ούτε σε ποιές τράπεζες τις διατηρεί. Ουσιαστικά δηλαδή δε γνωρίζει τίποτα παραπάνω απο όσα θα έπρεπε να γνωρίζει για την φορολόγηση του εισοδήματος, επομένως δεν παραβαίνει τραπεζικό απόρρητο. Παράλληλα και ο Τιρεσίας δε γνωρίζει (καθώς ο ΑΦΜ είναι κρυπτογραφημένος) τα στοιχεία που λαμβάνει σε ποιούς αναφέρονται.
Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να προκύψει εύκολα το συνολικό εισόδημα του ΑΦΜ (δηλαδή τα ποσά που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του κατά τη διάρκεια ενός χρόνου) καθώς σε περίπτωση που ο πολίτης μετακινεί τις καταθέσεις του απο τράπεζα σε τράπεζα (προκειμένου να εκμεταλευτεί μεγαλύτερα επιτόκια για παράδειγμα) αυτές οι μετακινήσεις θα φαινόταν ώς νέο εισόδημα. Στην περίπτωση μας η εφορία γνωρίζει τα έσοδα του πολίτη μείον τις συνολικές δαπάνες που πραγματοποίησε, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

  • ως ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα στην περίπτωση που είναι θετικό (η πλειοψηφία των περιπτώσεων)
  • για τον προσδιορισμό των πραγματικών δαπανών του πολίτη σε περίπτωση που είναι αρνητικό. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε περίπτωση αγοράς σημαντικού περιουσιακού στοιχείο όπως πχ αυτοκίνητο, ακίνητο κτλ. Σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη που προκύπτει ώς αρνητικό καθαρό εισόδημα δε θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη απο τη συνολική δηλωθείσα αξία αγοράς του στοιχείου.