Το τρέχων 5-ετές ομόλογο του Ελληνικού δημοσίου διατίθεται μέχρι αύριο (4/2/2010) στο κοινό. Το κουπόνι του είναι 6,1% και οι τόκοι αφορολόγητοι εφόσον διακρατηθεί μέχρι τη λήξη. Με βάση όσα είναι γνωστά η προμήθεια είναι 0,15% κατά την αγορά και στη συνέχεια μικρό κόστος διαχείρισης ανά έτος.

Πλεονεκτήματα:

  • Υψηλό, σταθερό, αφορολόγητο επιτόκιο 6,1% (μείον κόστος διαχείρισης), πολύ μεγαλύτερο απο το επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων.
  • Καθώς θα αγοραστεί στη δευτερογενή αγορά τίτλων υπάρχει περίπτωση να αγοραστεί σε τιμή μικρότερης της ονομαστικής (πχ 99) με συνέπεια μεγαλύτερη πραγματική απόδοση.
  • Εγγύηση Ελληνικού δημοσίου.
  • Σε περίπτωση που η τιμή του αυξηθεί στο μέλλον (λόγω μείωσης των spreads) υπάρχει πάντα η δυνατότητα πώλησης του στη δευτερογενή αγορά.

Προβλήματα:

  • Η ρευστοποίηση του γίνεται στη δευτερογενή αγορά.  Κατά συνέπεια η τιμή που μπορεί να επιτύχει κάποιος που θέλει να το ρευστοποίησει πριν τη λήξη είναι πιθανό να είναι μικρότερη απο την τιμή κτήσης.
  • Το κουπόνι είναι σταθερό (δεν έχουμε επανεπένδυση τόκων δηλαδή).
  • Ο αγοραστής αναλαμβάνει το ρίσκο της Ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένο βέβαια ότι οι τράπεζες διατηρούν χαρτοφυλάκια δις € σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου, οι μισθοί και οι συντάξεις πληρώνονται απο το δημόσιο και οι καταθέσεις είναι εγγυημένες απο το Ελληνικό δημόσιο δε θεωρώ ότι το ρίσκο είναι μεγαλύτερο απο τη διατήρηση καταθετικού λογαριασμού σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα.
Advertisements