Καθώς ο ΔΕΣΜΗΕ δημοσίευσε το δελτίο παραγωγής ΑΠΕ για το 2010 είναι ενδιαφέρον να ελέγξουμε το capacity factor των Αιολικών και Υδροηλεκτρικών και για το 2010 (όπως κάναμε για το 2009). Οι συνολικοί cf ανα έτος προκύπτουν περίπου:

  • 25% για τα αιολικά.
  • 45% για τα υδροηλεκτρικά.

Παρακάτω φαίνονται οι capacity factor για την παραγωγή αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και για το συνδυασμό τους (λαμβάνοντας υπόψη την εγκατεστημένη ισχύ για κάθε κατηγορία). Τέλος φαίνεται και το cf για την περίπτωση συνδυασμένης εγκατάστασης (θεωρούμε δηλαδή ίση εγκατεστημένη ισχύ για υδροηλεκτρικά και αιολικά και υπολογίζουμε το cf του συνδυασμού τους):

Τα σχόλια ανα κατηγορία έχουν ώς εξής:

  • Αιολικά: Δύο μήνες το χρόνο (Μάϊο, Ιούνιο) το cf βρίσκεται στο 15% ενώ τους επόμενους 4 βρίσκεται περίπου στο 20%. Μόνο τους υπόλοιπους 6 μήνες αυξάνεται σε τιμές που κυμαίνονται στο 25 – 30%. Με άλλα λόγια η καλοκαιρινή παραγωγή των αιολικών βρίσκεται στο 50 – 65% της χειμερινής, μία ιδιαίτερα σημαντική μείωση με δεδομένους τους στόχους εγκατεστημένης ισχύος για τα επόμενα χρόνια.
  • Υδροηλεκτρικά:  Ο cf στις αρχές του χρόνου βρίσκεται σε εξαιρετικά επίπεδα (γύρω στο 60%) ενώ παρουσιάζει σημαντική μείωση τους καλοκαιρινούς μήνες στα επίπεδα του 20 – 30%. Στη συνέχεια το φθινόπωρο αρχίζει η σταδιακή συσσώρευση νερού στους ταμιευτήρες με ανάλογη αύξηση του cf.
  • Συνδυασμός: Στην περίπτωση μας λαμβάνουμε υπόψη μόνο τα στοιχεία του πληροφοριακού δελτίου (το οποίο δεν περιέχει τα μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ) με συνέπεια η αναλογία εγκατεστημένης ισχύος αιολικών και Η/Υ να είναι πολλαπλάσια υπέρ των αιολικών. Με βάση αυτά τα στοιχεία λοιπόν προκύπτει cf 30 – 35% απο τον Νοέμβριο εώς τον Απρίλιο με πολύ σημαντική βύθιση του τους ενδιάμεσους μήνες στο 20%.
  • Combined: Μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου ο συνδυασμένος cf πέφτει στο 25% και χαμηλότερα. Τους υπόλοιπους μήνες (ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες του χρόνου) παρουσιάζει πολύ καλύτερες τιμές απο το 30% εώς το 45%.

Τα συμπεράσματα είναι:

  • Τα αιολικά έχουν ελάχιστο cf κοντά στο 15%, ενώ ο συνδυασμός τους με υδροηλεκτρικά δε βελτιώνει ιδιαίτερα τις τιμές, με το combined cf να βρίσκεται περίπου στο 20%. Αυτά είναι τα νούμερα base load τα οποία μπορούν να παρέχουν οι τεχνολογίες αυτές, σχεδόν το 1/4 της  παραγωγής σε σχέση με αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύ λιγνιτικού εργοστασίου. Με άλλα λόγια, απαιτείται 4 φορές μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ για την αντικατάσταση λιγνιτικού εργοστασίου απο συνδυασμό αιολικών – Η/Υ
  • Ο συνδυασμός τους λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά τους χειμερινούς μήνες αλλά παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία κάλυψης των αναγκών τους καλοκαιρινούς μήνες (κατα τους οποίους υπάρχει αύξηση της ζήτησης λόγω κλιματισμού, τουρισμού κτλ). Ο σχεδιασμός του ενεργειακού μείγματος πρέπει να λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό, προβλέποντας κατάλληλες μονάδες οι οποίες να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τη ζήτηση αυτή (σταθμοί φυσικού αερίου, Φ/Β, ηλιοθερμικοί σταθμοί κτλ).
  • Η τελική παραγωγή ενέργειας  απο τα αιολικά, καθώς και η ετήσια καμπύλη παραγωγής της δείχνουν ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό η επένδυση στα αιολικά είναι αρκετά ακριβή σε σχέση με τις εγγυήσεις κάλυψης της ζήτησης που μπορεί να προσφέρει.