Το capital δημοσίευσε άρθρο (με βάση στοιχεία τέλους 2008) για το ιδιωτικό χρέος (προς ΑΕΠ) στις χώρες της Ευρώπης. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

  • Αγγλία: 5,11 τρις € (281% του ΑΕΠ).
  • Λουξεμβούργο: 202,8 δις € (553% του ΑΕΠ).
  • Ιρλανδία: 481 δις € (259% του ΑΕΠ).
  • Κάτω χώρες: 1,1 τρις € (185% του ΑΕΠ).
  • Ισπανία: 1,98 τρις € (181% του ΑΕΠ).
  • Πορτογαλία: 281,8 δις € (169% του ΑΕΠ).
  • Ιταλία: 1,8 τρις € (115% του ΑΕΠ).
  • Ελλάδα: 225 δις € (92% του ΑΕΠ). Με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2010 το σύνολο του δανεισμού ήταν 254 δις € (περίπου 106% του ΑΕΠ).
  • Ευρωζώνη: 138% του ΑΕΠ.

Όπως φαίνεται η Ελλάδα δεν έχει ακόμα πρόβλημα ιδιωτικού δανεισμού (παρόλη την εκρηκτική πιστωτική επέκταση μετά το 2000) αν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και η μέση διάρκεια του δανεισμού (αν είναι μακροπρόθεση ή βραχυπρόθεσμη).

Αν λάβουμε υπόψη μας και το δημόσιο χρέος, γίνεται σαφές ότι οι χώρες της ομάδας PIGS παρουσιάζουν συνολικό χρέος 250% – 250% του ΑΕΠ (Ιρλανδία). Η Αγγλία απο την άλλη πρέπει να προσεγγίζει πλέον το 400% του ΑΕΠ. Γίνεται σαφές ότι μάλλον θα δούμε εκτύπωση χρήματος στην Αγγλία (αν δεν έχει γίνει ήδη) και ίσως και στην Ευρωζώνη, προκειμένου να μειωθεί λογιστικά το χρέος των χωρών αυτών.