Σε προηγούμενο άρθρο είχα αναφερθεί στα δεδομένα τα οποία προέκυπταν από τον ισολογισμό της Τράπεζας της Ιταλίας και το γεγονός ότι αυτά ήταν αρκετά ανησυχητικά. Σήμερα η δημοπρασία των Ιταλικών εντόκων γραμματίων επιβεβαίωσε αυτούς τους φόβους. Συγκεκριμένα:

Έκδοση 3μηνων εντόκων
Ωρίμανση: 16/7/2012

  Προσφορά: 3 δισ.
Υποβλήθηκαν: 5,443 δισ.
Αποδεκτές: 3 δισ.
Κάλυψη: 1,81 (2,23)
Μέση απόδοση: 1,249% (0,492%)
Μέση τιμή: 99,685 (99,874)
Μέγιστη απόδοση: 1,310% (0,510%)
Διακανονισμός: 16/4/2012

Έκδοση 12μηνων εντόκων
Ωρίμανση: 12/4/2013
Προσφορά: 8 δισ.
Υποβλήθηκαν: 12,217 δισ.
Αποδεκτές: 8 δισ.
Κάλυψη: 1,52 (1,38)
Μέση απόδοση: 2,840% (1,405%)
Μέση τιμή: 97,231 (98,599)
Μέγιστη απόδοση: 2,920% (1,439%)
Διακανονισμός: 16/4/2012

Το επιτόκιο της ΕΚΤ είναι 1% και τα 3M-euribor 0.76%, 12M-euribor 1.4% ενώ και τα euribor futures δείχνουν πολύ χαμηλά για το άμεσο διάστημα. Στην προηγούμενη δημοπρασία (13 Μαρτίου) τα euribor rates ήταν υψηλότερα των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων, δηλαδή υπήρχε πλεονάζουσα προσφορά και πολύ χαμηλό ρίσκο (το ρίσκο του euribor είναι ουσιαστικά ΑΑ). Πλέον τα Ιταλικά έντοκα δεν είναι risk-free. Κάποιος μπορεί να δανειστεί με 0.76% για 3Μ και να αγοράσει τα τρίμηνα έντοκα με σημαντικό κέρδος στη λήξη. Η είσοδος ρίσκου ακόμα και στο τρίμηνο είναι πολύ ανησυχητική. Carry trade 50bp σε τόσο μικρό maturity δείχνει περιορισμένη ρευστότητα και πολύ χαμηλή εξωτερική ζήτηση.